מדיניות פרטיות

אנו בחברת ג’ון בוי ג’לרי )להלן: “החברה”( מתייחסים בכבוד ובכובד ראש לפרטיותם של המשתמשים באתר.

מטרת מדיניות זו הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על- ידי המשתמשים באתר או הנאסף על- ידה בעת השימוש באתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

למונחים ולמושגים שלהלן תהא המשמעות שניתנה להם בתקנון האתר, אלא אם צוין אחרת
במפורש.

 1. פרטים אישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי זיהוי של המשתמש )להלן: “מידע אישי”( אשר נדרש המשתמש להזין לאתר במהלך השימוש, נועדו לצורך ביצוע ההזמנות על הצד הטוב ביותר. המידע האישי, יחד עם מידע על רכישות באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בסודיות ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981( להלן: ” חוק הגנת הפרטיות”(, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות כל דין. המשתמש מצהיר בזאת כי כל הפרטים האישיים שהוזנו על ידו באתר, נמסרו מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת. החברה
  משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL ,נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או
  שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
 3. בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אי נה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי
  משתמשי האתר בשרתיה.
 4. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס’ 40 ,)התשס”ח-2008 ( להלן: “חוק הספאם”(.
  החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך
  במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש
  במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 5. לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, האתר עושה שימוש בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן , כגון: Beacons Web, Pixels, Tags וכיוצ’ )להלן: “cookies ,)”
  בין היתר על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, אנו מקדישים משאבים
  ונוקט ים באמצעי אבטחה שונים על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין אנו יכולים לספק אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור
  במידע. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע
  מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממל יצים למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע.
  ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט )או שורות קוד(, הנוצרים בדפדפן ו/או במכשיר הנייד, ככל שהמשתמש אפשר זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ו הן אוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה של המשתמש באתר/עמוד/מסך, אופן הגליש ה של המשתמש והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה IP – של המשתמש, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשים, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודות המשתמש, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשיר ותי האתר השונים.
 6. החברה אינה מעוניינת לקבל מכל משתמש כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות
  לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום )למשל בפורומים, רשתות חברתיות וכו’, ככל שישנם( תהיה כאל מידע לא סודי ולא
  קנייני. במשלוח תכנים ומידע לפרסום, המשתמש מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע
  כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שהמתמש אינו זכאי בשום שלב לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שימסור לחברה ו/או י פרסם באתר.
 7. כאמור, המידע הנמסר מאת המשתמש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שליש יים במודע, למעט לספקים
  וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או
  אזרחיים( בגין פעולות שביצע המשתמש באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
 8. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 9. המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. בנוסף, המשתמש
  זכאי מכח חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלי ו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות
  כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה, יוסיף להישמר בחברה על -פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך
  המשתמש.
סגירה
סל קניות (0)

אין מוצרים בסל הקניות. אין מוצרים בסל הקניות.
סגירה